بانک مقاله و مقاله دانشجویی

محصولات فروشگاه

مبانی نظری سیستم های کنترل پوسچرال، رابطه تعادل و دشواری تکلیف، تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی، تیپ بدنی

مبانی نظری سیستم های کنترل پوسچرال، رابطه تعادل و دشواری تکلیف، تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی، تیپ بدنی

مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پکیج طرحواره درمانی هیجانی

پکیج طرحواره درمانی هیجانی

پکیج آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پکیج آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

خلاصه پکیج آموزش درمان فراشناخت

پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

بررسی سطوح كود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اكوفیزیولوژیك و درصد اسانس نعناع

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

پکیج آموزش مهارت های حل مسئله

پکیج آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل پکیج آموزش ذهن آگاهی

پکیج آموزش ذهن آگاهی

پروتکل ایماگوتراپی ( الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج)

پروتکل ایماگوتراپی ( الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج)

پروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگی

پکیج آموزشی مهارتهای زندگی

پکیج آموزش هوش هیجانی

پکیج آموزش هوش هیجانی

پروتکل معنا درمانی فرانکل

پروتکل معنا درمانی فرانکل

پروتکل مشاوره گروهی آدلر

پروتکل مشاوره گروهی آدلر

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی