مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

دسته: کشاورزی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 120 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول                                                                                                                           1   

1-مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریزکردیل                                                                                   2

1-1-مقدمه                                                                                                                        2

2-1-محدوده جغرافیایی حوضه                                                                                                2

3-1-تراکم نسبت انشعاب وشبکه آبراهه های حوضه                                                                       3

4-1-خصوصیات ژنومتری حوضه                                                                                              3

1-4-1-مساحت حوضه                                                                                                          3

2-4-1-محیط حوضه                                                                                                            4

3-4-1-طول آبراهه اصلی                                                                                                       4

4-4-1-شکل حوضه                                                                                                             4

1-4-4-1-ضریب شکل                                                                                                          4

2-4-4-1-ضریب فشردگی                                                                                                     5

3-4-4-1-نسبت دایره ای                                                                                                      5

4-4-4-1-نسبت کشیدگی                                                                                                     5

5-4-4-1-مستطیل معادل                                                                                                      6

6-4-4-1-قطر دایره معادل                                                                                                     6

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                            صفحه

5-1-ارتفاع حوضه                                                                                                                6

6-1-شیب حوضه                                                                             

7  7-1-شیب آبراهه اصلی                     

  8    1-7-1-شیب ناخالص ابراهه                                                       

   8     2-7-1-شیب خالص آبراهه                                                                                                 8

3-7-1-شیب متوسط آبراهه                                                                                                    8

8-1-زمان تمرکز                                                                                                                 8

1-8-1-روش کرپیچ( kirpich)                                                                                               8

2-8-1-روش برانس بای-ویلیامز( williams-Bransby)                                                              9

فصل دوم                                                                                                                         13

هیدرولوژی                                                                                                                       13

2-مطالعات هیدرولوژی حوضه آبریز کردیل                                                                                14

1-2-مقدمه                                                                                                                      14

2-2-برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کردیل                                                                             14

3-2-برآورد رواناب                                                                                                              15

4-2-هیدروگراف واحد حوضه                                                                                                16

1-4-2-هیدروگراف واحد مصنوعی SCS                                                                                  16

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

5-2-هیدروگراف سیل حوضه                                                                                                17

6-2-نتیجه گیری                                                                                                               19

7-2-هیدروژئولوژی حوضه آبریز کردیل                                                                                    20

1-7-2-مقدمه                                                                                                                   20

2-7-2-موقعیت جغرافیایی منابع آب                                                                                       20

3-7-2-هیدروژئوشیمی نمونه آب منطقه                                                                                   21

1-2-7-2-سختی(Hrdnes)                                                                                                21

کل مواد جامد محلول (TDS)                                                                                21-2-7-2-2

3-2-7-2-نسبت جذب سدیم(ARS)                                                                                     22

4-7-2-تیپ آب                                                                                                                22

فصل سوم زمین شناسی                                                                                                       24

3-مطالعات زمین شناسی حوضه آبریز کردیل                                                                             24

1-3-کلیات                                                                                                                      24

2-3-سازند های زمین شناسی حوضه آبریز کردیل                                                                       25

1-1-3-گروه بنگستان                                                                                                         25

1-1-2-3-سازند سروک                                                                                                       25

2-1-2-3-سازند ایلام                                                                                                         26

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-2-3-سازند گورپی                                                                                                          28

3-2-3-سازند پابده                                                                                                             28

4-2-3-سازند آسماری                                                                                                        29

5-2-3-سازند گچساران                                                                                                       30

6-2-3-آبرفت های عهد حاضر                     

 31   3-3-بررسی زمین ساختی و ساختاری حوضه کردیل                                                                  32

1-3-3-منشا زمین ساختی حوضه کردیل                                                                                 32

فصل چهارم پوشش گیاهی                                                                                                    33

4-مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبریز کردیل                                                                            34

1-4-مقدمه                                                                                                                      34

2-4-مقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه                                                                               34

3-4-روش کار                                                                                                                   34

1-3-4-جداسازی تیپ های گیاهی                                                                                         34

2-3-4-نمونه برداری و اندازه گیری پارامتر های پوشش گیاهی                                                       35

3-3-4-لیست فلورستیک حوضه مورد مطالعه                                                                            35

4-4-آنالیز مرتع                                                                                                                 37

1-4-4-تعیین وضعیت                                                                                                         37

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-4-2-گرایش مرتع                                                                                                           40

5-4-تراکم پوشش گیاهی                                                                                                     42

6-4-علل تخریب پوشش گیاهی در حوضه و راه حل های مناسب جهت کنترل و حذف آنها                     42

1-6-4-عدم وجود یک نظام بهره برداری مناسب                                                                         42

2-6-4-چرای بی رویه و غیر اصولی دام                                                                                    43

3-6-4-بوته کنی وقطع درختچه های مرتع                                                                              43

4-6-4-عدم آگاهی دام داران وسایر بهره برداران به اصول علم مرتع داری و آبخیز داری                          44

1-7-4-تیپ گیاهی شماره I                                                                                                 44

2-7-4-تیپ گیاهی شماره II                                                                                                45

3-7-4-تیپ گیاهی شماره III                                                                                               45

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول(1-1)مشخصات فیزیوگرافی حوضه کردیل                                                                         10

جدول(1-2)برآورد  CNحوضه آبریز کردیل                                                                               15

جدول(2-2)نتایج آنالیز شیمیایی آزمایشگاه در نمونه های مورد مطالعه                                              22

جدول (3-2)محاسبه ضریب رواناب حوضه کردیل                                                                        16

جدول(4-2)شدت وعمق بارنگی های با تداوم 6 ساعته با دوره بازگشت های متفاوت                              19

جدول(6-2)پارامترهای مختلف فیزیوگرافی حوضه آبریز کردیل

جدول(7-2)مقادیر هواشناسی حوضه آبریز کردیل                                                                        19

جدول( 9-2)پارامترهای صحرایی اندازه گیری شده درمنطقه                                                           20

جدول(1-4)لیست فلورستیک حوضه آبریز کردیل                                                                        35

جدول(2-4)ارزیابی مرتع                                                                                                      37

جدول(3-4)درصد پوشش گیاهی                                                                                            38

جدول(4-4)ارزیابی مرتع                                                                                                      42

جدول(7-4)کاربری فعلی اراضی حوضه کردیل                                                                           

قیمت فایل فقط 15,400 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل , مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی