تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

دسته: کشاورزی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 771 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 134

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه................................................................................................................................ 2

1-2اهمیت كشت سیب زمینی............................................................................................. 3

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران.............................................................................. 4

1-4 منطقه مورد مطالعه................................................................................................ 5

1-4-1 استان خراسان................................................................................................... 5

1-4-2 استان سمنان...................................................................................................... 7

فصل دوم

2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق................................................... 10

2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق....................................................................... 18

2-2-1  عوامل هواشناسی......................................................................................... 18

2-2-2  فاكتورهای گیاهی....................................................................................... 18

2-2-3  شرایط محیطی و مدیریتی........................................................................ 19

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (  FAO ).................... 19

2-4  روش فائو – پنمن- مانتیس............................................................................ 20

2-4-1  تعیین گرمای نهان تبخیر (  l  ).................................................. 21

2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار (D).................................................... 21

2-4-3  تعیین ضریب رطوبتی (g )...................................................................... 22

2-4-4  تعیین فشار بخار اشباع (ea )........................................................... 22

2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )............................................................. 22

2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )............................................... 23

2-4-7  تعداد ساعات رو شنایی(N).................................................................. 24

2-4-8 تابش خالص(Rn )............................................................................................. 24

2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G).................................................................. 25

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری.............................................................. 25

2-5 لایسیمتر...................................................................................................................... 25

2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر........................................................................................ 26

2-7 انواع لایسیمتر:..................................................................................................... 28

2-7-1 لایسیمتر زهكشدار......................................................................................... 28

2-7-2  لایسیمتر وزنی.............................................................................................. 29

2-7-2-1  لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیك........................................................... 30

2-11-2-2 میكرو لایسیمتر‌های وزنی ................................................................ 32

2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی................................................ 35

2-8-1 لایسیمترهای با خاك دست نخورده......................................................... 35

2-8-2 لایسیمتر‌های با خاك دست خورده........................................................... 36

2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر ................................................................ 36


فصل سوم

3-1 محل انجام طرح....................................................................................................... 38

3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر............................................................... 38

3-3 تهیه بستر و نحوه كشت...................................................................................... 39

3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی............................................................................................. 40

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق................................................... 42

3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی.................................................................. 43

فصل چهارم

4-1 بافت خاك.................................................................................................................... 45

4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه............................................................. 45

4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی.......................................................... 45

4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری.............................................. 46

4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی........................................................ 46

4-6 بحث در مورد نتایج............................................................................................. 47

4-7 نتیجه گیری............................................................................................................... 48

4-8 پیشنهادات................................................................................................................. 48

منابع و ماخذ.................................................................................................................... 84


فهرست جداول

جدول1-1   میزان سطح زیر كشت و عملكرد كل سیب زمینی در سطح جهان    4

جدول1-2    وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380.................................................................................................................................................. 5

جدول 1-3    محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان. 6

جدول 1-4    وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380.......................................................... 7

جدول 1-5    محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان... 8

جدول 4-1   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود..................................................... 61

جدول 4-2    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند......................................... 62

جدول 4-3  تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه..................................................... 63

جدول 4-4   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان........................................................ 63

جدول 4-5    سالهای آماری تبخیر و تعرق  گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیك بیرجند................................................................................................................................... 64

جدول 4-6  تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار..................................................... 67

جدول 4-7   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد..................................................... 68

جدول 4-10   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس.............................................. 69

جدول 4-11    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار......................................... 70

جدول 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت جام................................................ 72

جدول 4-13  تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در تربت حیدریه......................................... 72

جدول 4-14    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در فردوس  ...................................... 74

جدول 4-15    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گلمكان......................................... 74

جدول 4-16    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در كاشمر........................................... 75

جدول 4-17   تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در مشهد.............................................. 75

جدول 4-18    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گناباد......................................... 77

جدول 4-19    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نیشابور...................................... 78

جدول 4-20    تبخیر ـ تعرق محاسبه شده  گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در نهبندان...................................... 78

جدول 4-22   میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )    79

جدول 4-23    میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان )           79

جدول 4-24   میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف  ( استان سمنان )   80

جدول 4-25  میانگین تبخیر و تعرق در سالهای متعارف ( استان خراسان )      80

جدول 4-26 میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان سمنان )         81

جدول 4-27    میانگین تبخیر و تعرق در سالهای تر ( استان خراسان )          81

جدول 4-28   میانگین نیاز آبی سیب زمینی با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالی................................................................................................................................ 82

جدول 4-29   اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله ابتدایی رشد...... 82

جدول 4-30    اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله میانی رشد........ 82

جدول 4-31    اندازه گیری پتانسیل گیاه درمرحله نهایی رشد........ 83


فهرست اشكال

شكل 1-1   نمودار توزیع میزان تولید سیب زمینی استانها نسبت به كل كشور – سال زراعی 81-1380....................................................................................................... 9

شكل 1-2    نمودار توزیع سطح سیب زمینی استانها نسبت به كل كشور – سال زراعی 81-1380................................................................................................................. 9

شكل 4-1    تغییرات ضریب گیاهی در طول دوره رشدگیاه سیب زمینی         49

شكل4-2   نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (میانگین سالهای تر)......................................................................................................................... 49

شكل 4-3    نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 25 درصد خشكسالی (سالهای تر)...................................................................................................................... 50

شكل 4-5   نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالی( سالهای تر)......................................................................................................................... 51

شكل 4-5   نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 25 درصد خشكسالی(سالهای تر)..................................................................................................... 52

شكل 4-6   نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 53

شكل 4-7   نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 54

شكل 4- 8   نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالی (سالهای متعارف)............................................................................................................ 55

شكل 4- 9  نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 50 درصد خشكسالی(سالهای متعارف)........................................................................................... 56

شكل 4-10  نیاز آبی سیب زمینی در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك).................................................................................................................... 57

شكل 4- 11   نیاز آبی سیب زمینی در ماه تیر با احتمال 75 درصد خشكسالی(سالهای خشك).................................................................................................. 58

شكل 4-12  نیاز آبی سیب زمینی در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك).................................................................................................................... 59

شكل 4- 13  نیاز آبی سیب زمینی در ماه شهریور با احتمال 75 درصد خشكسالی (سالهای خشك)

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی , تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی