رضایت شغلی

رضایت شغلی

رضایت شغلی

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 289 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 111

قیمت فایل فقط 31,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 اهداف تحقیق.. 4

1-5 سوال های تحقیق.. 5

1-6 متغیرهای تحقیق.. 5

1-7 فرضیات تحقیق.. 6

1-8 شاخص ها و معرف ها 6

1-9 واژگان کلیدی.. 7

1-9-1 رضایت شغلی.. 7

1-9-2 كاركنان. 7

1-9-3 گمرک.. 7

1-9-4 بهره وری.. 7

1-9-5 اثربخشی.. 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2 مباحث نظری.. 10

2-2-1  تعریف و ماهیت رضایت شغلی.. 10

2-2-2 ابعاد رضایت شغلی.. 15

2-2-3 عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 16

2-2-4 نظریه های رضایت شغلی.. 20

2-2-5 پیامد های رضایت و عدم رضایت شغلی.. 28

2-2-6  بهره وری.. 30

2-2-7 رضایت شغلی و بهره وری.. 32

2-2-8  نقش مدیریت در رضایت شغلی.. 34

2-1-9 رضایت شغلی و عملکرد. 36

2-1-10  روش های ارزیابی رضایت شغلی.. 37

2-2-11  برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه. 41

م2-2-12 راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی.. 43

2-3 تحقیقات و پژوهشات.. 45

2-3-1  تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی.. 45

2-3-2 تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی.. 47

2-3-3 مطالعات در زمینه تحقیق در داخل و خارج از ایران. 49

2- 4 پیشینه تحقیق.. 58

2-5   اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 58

فصل سوم : روش های انجام تحقیق.. 62

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش تحقیق.. 63

3-3 فرایند انجام پژوهش... 65

3-4 جامعه آماری.. 65

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 65

3-6   روش گردآوری اطلاعات.. 67

3-7 تحلیل پرسشنامه. 67

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق.. 69

3-9 پایایی تحقیق.. 69

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 71

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق.. 71

3-11 خلاصه فصل سوم. 71

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 73

4-1 مقدمه. 74

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 74

4-3  تحلیل های توصیفی.. 75

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 76

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان. 77

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 78

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 79

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 80

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 80

4-6 آزمون فرضیه ها 82

4-6-1 آزمون فرضیه اول. 82

نتیجه گیری از فرضیه اول. 84

4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 84

نتیجه گیری از فرضیه دوم. 85

4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 86

نتیجه گیری از فرضیه سوم. 87

4-8 خلاصه فصل چهارم. 87

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89

5-1 مقدمه. 90

5-3  نتیجه گیری کلی.. 90

5-4 پیشنهادات.. 93

5-5  مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 94

( منــــابع   و   مــــآخذ ) 95

پرسشنامه. 99

1-1 مقدمه

منابع انسانی، سرمایه های بنیادین و منشا تحول و نوآوری در سازمان ها هستند. از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان به همان اندازه تولید و بهره وری مورد توجه و علاقه مدیران آن باشد، چرا که افزایش بهره وری و کارایی کارکنان موجب ارتقا بهره وری و کارایی کل سازمان خواهد شد. این موضوع اهمیت یافتن راهکارهای موثر در افزایش شغلی و به تبع آن بهره وری را  بیش از پیش روشن می سازد.

1-2 بیان مسئله

توجه به حرفه و شغل و انتخاب شغلی در زندگی آدمی سابقه ای بس طولانی دارد . اشتغال برای ادامه زندگی و بقایای پایداری جامعه ضروری است . حیات هر فردی به وسیله  کار کردن تامین می شود و میزان خودکفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد .  مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی و پیشرفته نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر علاقه مند و تعلیم یافته جوامع صنعتی پیشرفته ، تاثیر انکار ناپذیری داشته است . نیروی انسانی كمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید.  نیروی كار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است.  داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و لازم است که فرد به شغلی مبادرت ورزد که با خصوصیات طبیعی او و نیازهای جامعه سازگار باشد ، در این صورت است که از حداکثر کارایی افراد استفاده می شود، هرچند كه انسان در پی رسیدن به شغلی است كه آرزوی آن را داشته، لكن بسیاری از افراد به شغل مورد نظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می كنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند؛ برخوردی را كه با سایر منابع مادی و اشیاء سازمانی دارند؛ نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند؛ زیرا كه انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثیرگذار است. راجع به نیاز آدمی به شغل در زندگی، نظرات متعددی توسط صاحبنظران ارائه گردیده است که هرکدام بر اساس تصور خاصی که از انسان و فلسفه زندگی    و خواسته هایشان داشته اند و اینکه آدمی چرا  کار می کند، به اظهار نظر پرداخته اند و اینجاست که رضایت شغلی معنا پیدا می کند. رضایت شغلی به عنوان عاملی که در موفقیت شغلـی، تاثیر بسزائی دارد باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می شود. امروزه مطالعات و تحقیقات در زمینه مدیریت سازمان نشان داده است، که افزایش رضایت شغلی منجر به افزایش بهره وری و عملكرد سازمان می شود و با شناسائی عوامل موثر بر رضایت شغلی می توان از كاهش رضایت شغلی جلوگیری كرد. همچنین برای اینكه مدیران بتوانند به مقاصد و اهداف سازمانی دست یابند، نیازمند آن هستند كه از امیال، خواسته ها، آرزو ها و تمایلات كاركنان خود آگاه باشند و این امر میسر نخواهد شد، مگر اینكه در سازمان ها پژوهشهایی پیرامون افزایش رضایت شغلی انجام گیرد تا از این طریق با آگاهی از نیازها و منابع انگیزشی كاركنان، زمینه های رشد و بهبود كیفیت زندگی كاركنان و بالاخره رضایت شغلی آنها فراهم شود و نتیجة آن نیز بهینه سازی نیروی انسانی و بالا رفتن راندمان کاری است.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشکلات خاصی وجود دارد که عدم توجه به آنها می تواند عاملی در کاهش بهره ‌وری و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در  امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. رضایت شغلی به عنوان عاملی که در موفقیت شغلی تاثیر دارد و باعث افزایش کارایی و رضایت فردی می شود باید مورد توجه جمعی قرار بگیرد. رضایت شغلی کارکنان اهمیت و حساسیت خاصی دارد، چرا که اگر در سازمانی خشنودی و رضایت کارکنان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد، آن سازمان محکوم به شکست و زوال و فروپاشی است . رضایت شغلی تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان دارد . فرد همراه با خواسته ها و آرزوهایی به سازمان می پیوندد و هماهنگی و همسوئی سازمان به این آرمانها در فرد ایجاد رضایت می نماید و این رضایت شغلی خود باعث نو آوری، خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات می شود و از این رهیافت، سازمان از سلامت و پویایی برخوردار می شود و نارضایتی شغلی ، زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با کاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن کیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد. از طرف دیگر عدم رضایت نیز باعث کم کاری، غیبت و سهل انگاری شده و حتی در درجات بالاتر می تواند اثرات نامطلوب و مخربی بر برنامه ریزی ها داشته باشد و آن را مواجه با شکست سازد و باید ایجاد  زمینه مناسب برای رشد رضایت شغلی کارکنان در بستری مناسب صورت گیرد. کارکنانی که از خشنود و رضایت اندکی برخوردارند به طور معمول به نرخهای بالای جایگزینی گرفتار می شوند . اینگونه کارکنان احتمال دارد چشم به جاهای دلخواه تر بدوزنـد، در حالیکـه کارکنانـی که از رضایـت بیشتـری بـرخوردارنـد، در جـای خـود باقـی می مانند. اهمیت این موضوع، با در نظر گرفتن نگارش کتابها و مقالات که در این زمینه وجود دارد و سخنرانی ها و همایش هایی که در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه‌ نشان از توجه و اهمیت مساله است.

1-4 اهداف تحقیق

   هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایتمندی شغلی كاركنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در كار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم كرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه كرد كه برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین كرد. هر تحقیق به زمان و مكان خاصی تعلق دارد و علتی كه در یك تحقیق در فعالیت كاری موثر است، ممكن است در شرایط زمانی و مكانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه كند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است كه موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.

در راستای این تحقیق همچنین رسیدن به هدفهای زیر مد نظر است:

1– ارتباط عوامل رضایت شغلی کارکنان با بهره وری

2- درک میزان و تأثیر مشکلات و مسائلی مانند امکانات رفاهی، تحصیلات، سابقه خدمت و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی کارکنان

3- آشنایی با راهکارهای افزایش رضایت شغلی

4- آشنایی با عوامل موثر بر رضایت شغلی

1-5 سوال های تحقیق

1-    رضایت شغلی با بهره وری کارکنان چه رابطه ای دارد؟

2-    چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت کارمند در محل کار خود می شود؟

3-     آیا میزان ارضاء نیاز کارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟

4-     آیا داشتن روابط دوستانه میان کارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟

5-     آیا وضعیت تأهل کارمندان، در رضایت آنان موثر است؟

6-      آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟

1-6 متغیرهای تحقیق

در این تحقیق دو نوع متغیر وجود دارد: متغیر وابسته، كه در جریان یك تحقیق متأثر از متغیر یا متغیرهای دیگری می باشند. در این تحقیق، متغیر وابسته رضایت شغلی كارمندان واحد امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی مستقر در سایت یک می باشد و شاخصها شامل موقعیت مسكن، برخورداری از امكانات و خدمات رفاهی، علاقه به كار، ارزش کار و چالشی بودن آن ، احساس امنیت، محیط صمیمانه، میزان درآمد ماهانه، ، نحوه دریافت وام و شاخصهای مربوط به متغیر مستقل، تحصیلات و وضعیت تأهل و سابقه خدمت  می باشد.

1-7 فرضیات تحقیق

  1. 1.    بین ارضاء نیاز ( سرویس ایاب و ذهاب و رستوران) و رضایت شغلی کارکنان این واحد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.    
  2. 2.   بین ارتباط صمیمانه در محیط کار و ارتباط با همکاران در خارج از محیط کار با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین موقعیت اقتصادی کارکنان (میزان درآمد ماهانه، تسهیلات و دریافت وام) و رضایت شغلی آنان ارتباط معناداری وجود دارد.                        

قیمت فایل فقط 31,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : رضایت شغلی , رضایت شغلی – کارکنان گمرک – بهره وری – اثربخشی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی